Dit is een nieuwe pagina.  

ALGEMENE VOORWAARDEN


 1.           Nova Invest B.V. is een besloten vennootschap, gevestigd te Borne en ingeschreven in het handelsregister met nummer 80497853, die zich bezig houdt met projectontwikkeling in de breedste zin van het woord, met name het ontwikkelen en realiseren van bedrijfshuisvesting. 

2.           Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, aanbiedingen en overeenkomsten tussen Nova Invest B.V. en opdrachtgever, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden, die door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te worden bevestigd.

3.           Een overeenkomst van opdracht met Nova Invest B.V. komt uitsluitend tot stand indien deze schriftelijk is gegeven of bevestigd door de opdrachtgever.

4.           Indien inkoopprijzen na het sluiten van de overeenkomst verhoogd worden, is Nova Invest B.V. gerechtigd de overeengekomen honorering dienovereenkomstig te verhogen.

5.           Betalingen aan Nova Invest B.V. dienen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, voor zover geen andere schriftelijke betalingstermijn is overeengekomen. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de nakoming van (een van) haar verbintenissen op te schorten op grond van een door haar gestelde, door Nova Invest B.V. betwiste, tekortkoming van (een van) haar verbintenissen. Indien het gefactureerde bedrag niet binnen 14 dagen na factuurdatum of na de overeengekomen betalingstermijn is betaald, verkeert de opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

6.           Als de opdrachtgever overlijdt, surseance van betaling aanvraagt, failliet wordt verklaard of als executoriaal beslag op een van haar vermogensbestanddelen wordt gelegd dan wel als opdrachtgever op andere wijze het beheer en/of de beschikking over (een deel van) haar vermogen verliest, worden alle door de opdrachtgever aan Nova Invest B.V. verschuldigde bedragen terstond opeisbaar en heeft Nova Invest B.V. het recht om de overeenkomst te ontbinden.

7.           De opdrachtgever is vanaf de 15e dag na de factuurdatum, tot de datum van betaling, naast de wettelijke rente, 2% boeterente per maand verschuldigd over het onbetaalde factuurbedrag. Bij de berekening van de boeterente telt een gedeelte van een maand als een volle maand.

8.           Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten van juridische bijstand, die Nova Invest B.V. maakt ter incasso van aan haar door de opdrachtgever verschuldigde bedragen komen voor rekening van de opdrachtgever.

9.           Nova Invest B.V. is gerechtigd tot verrekening van door haar aan de opdrachtgever verschuldigde bedragen met bedragen die zij zelf van de opdrachtgever te vorderen heeft.

10.       De opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid en volledigheid van de aan Nova Invest B.V. ter beschikking gestelde gegevens. Nova Invest B.V. is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onvolledigheid van of gebrekkigheid van de door of namens de opdrachtgever verstrekte informatie.

11.       Nova Invest B.V. is jegens haar opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een aan Nova Invest B.V. toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst. Nova Invest is niet aansprakelijk voor gevolgschade. De aansprakelijkheid van Nova Invest B.V. is beperkt tot het door haar verzekeraar uit te keren bedrag vermeerderd met het eigen risico voor rekening van Nova Invest B.V., althans - voor het geval de verzekeraar geen dekking verleent en geoordeeld wordt dat Nova Invest B.V. aansprakelijk is voor schade - de hoogte van het honorarium voor de betreffende opdracht.

12.       Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van een jaar na de dag waarop opdrachtgever bekend werd, of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn, met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van Nova Invest B.V. voor die schade.

13.       Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Nova Invest B.V., vrijwaart opdrachtgever Nova Invest B.V. tegen alle vorderingen die een derde op enig tijdstip op Nova Invest B.V. mocht hebben in verband met de opdracht verstrekt aan Nova Invest B.V. door opdrachtgever, daaronder mede begrepen schade, kosten en uitgaven die Nova Invest B.V. lijdt of maakt in relatie tot een dergelijke vordering.

14.       Nova Invest B.V. zal bij het inschakelen van derden overleg voeren met opdrachtgever en daarbij steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Nova Invest B.V. is voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk. Nova Invest B.V. is gerechtigd aansprakelijkheidsbeperkingen van deze derden namens opdrachtgever te aanvaarden. .

15.       De aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het niet deugdelijk functioneren van de door opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevens en bestanden, registers of andere zaken, geen enkele uitgezonderd.

16.       Op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Nova Invest B.V. is Nederlands Recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbank Overijssel, zittingsplaats Almelo. 


 
 
 
 
E-mailen
Bellen